#امید 3 پست

حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

#امید 🌱
#دفتر_روبرد

image

Artemis
حقوق آزاد واحد بابل }

دری به زمستان باز کن تا سپیدیِ برف ها به ما امیدِ زنده ماندن بدهد؛
ما گرما نمی‌خواهیم،
ما
#امید می‌خواهیم...

#احمدرضا_احمدی


حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

هر #صبح برای #جنگیدن از خواب بیدار میشم
هر روز با #تمام_توان میجنگم
اگر برده باشم #انگیزه میگیرم
اکر شکست خورده باشم #درس میگیرم
روزم رو با #امید تموم میکنم
و شب رو با برنامه ریزی #جنگ_فردا سپری میکنم...