#البناء 2 پست


این ویدئو به مزیت های پیاده سازی بعد چهارم در BIM می پردازد.
🏗️📊👨‍💻.
.
@iibimsolutions
✒️ترجمه: بنا یار مهراز ایرانیان.
.
✔️ افزایش بهره‌وری در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از مصور ساری و داده‌های بیشتر و دقیق‌تر 📈💻
.
✔️کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند ساخت با دسترسی به اطلاعات بهتر و جامع‌تر و مصور سازی مراحل مختلف ❌🤔
.
✔️بهبود هماهنگی بین اعضای تیم پروژه در طول دوره ساخت با داشتن داده‌های بروزرسانی شده به صورت زمانی 🤝⏰
.
✔️افزایش قابلیت پیش‌بینی و کاهش ریسک های مربوط به تصمیم‌گیری در زمان‌های مختلف پروژه 🔍📉
.
✔️افزایش کیفیت و دقت در ارائه گزارشات و مستندات پروژه به مشتریان و مدیران پروژه 📄👌
.
www.BIMsolutions.ir
.
🎯 شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» ارائه دهنده خدمات تخصصی BIM در ایران.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
.

✔️ Increase productivity in construction projects using more accurate and comprehensive visualizations and data. 📈💻
✔️ Reduce potential errors in the construction process by accessing better and more comprehensive information and visualizing various stages. ❌🤔
✔️ Improve coordination among project team members during the construction period by having real-time updated data. 🤝⏰
✔️ Increase predictability and reduce decision-making risks at various project times. 🔍📉
✔️ Improve the quality and accuracy of project reports and documentation for customers and project managers. 📄👌

يتناول هذا الفيديو فوائد تنفيذ BIM في البعد الرابع.

✔️ زيادة الإنتاجية في مشاريع البناء باستخدام مزيد من التصورات والبيانات الأكثر دقة وشمولية. 📈💻
✔️ تقليل الأخطاء المحتملة في عملية البناء عن طريق الوصول إلى معلومات أفضل وأشمل وتصور مختلف المراحل. ❌🤔
✔️ تحسين التنسيق بين أعضاء فريق المشروع خلال فترة البناء عن طريق الحصول على بيانات محدثة في الوقت الحقيقي. 🤝⏰
✔️ زيادة التنبؤية وتقليل مخاطر اتخاذ القرارات في أوقات مختلفة من المشروع. 🔍📉
✔️ تحسين جودة ودقة تقارير المشروع والوثائق للعملاء ومديري المشروع. 📄👌
.
#BIM #البعد_الرابع #البناء #الإنتاجية #التنسيق #التصورات
.
#BIM #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #بعد_چهارم #پروژه_ساخت #مدیریت_پروژه #مشاور_bim #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #انجمن_صنفی_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #building_information_modelling #4d #4d_model #فناوری_ساخت #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #


این ویدئو به مزیت های پیاده سازی بعد چهارم در BIM می پردازد.
🏗️📊👨‍💻.
.
@iibimsolutions
✒️ترجمه: بنا یار مهراز ایرانیان.
.
✔️ افزایش بهره‌وری در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از مصور ساری و داده‌های بیشتر و دقیق‌تر 📈💻
.
✔️کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند ساخت با دسترسی به اطلاعات بهتر و جامع‌تر و مصور سازی مراحل مختلف ❌🤔
.
✔️بهبود هماهنگی بین اعضای تیم پروژه در طول دوره ساخت با داشتن داده‌های بروزرسانی شده به صورت زمانی 🤝⏰
.
✔️افزایش قابلیت پیش‌بینی و کاهش ریسک های مربوط به تصمیم‌گیری در زمان‌های مختلف پروژه 🔍📉
.
✔️افزایش کیفیت و دقت در ارائه گزارشات و مستندات پروژه به مشتریان و مدیران پروژه 📄👌
.
www.BIMsolutions.ir
.
🎯 شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» ارائه دهنده خدمات تخصصی BIM در ایران.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
.

✔️ Increase productivity in construction projects using more accurate and comprehensive visualizations and data. 📈💻
✔️ Reduce potential errors in the construction process by accessing better and more comprehensive information and visualizing various stages. ❌🤔
✔️ Improve coordination among project team members during the construction period by having real-time updated data. 🤝⏰
✔️ Increase predictability and reduce decision-making risks at various project times. 🔍📉
✔️ Improve the quality and accuracy of project reports and documentation for customers and project managers. 📄👌

يتناول هذا الفيديو فوائد تنفيذ BIM في البعد الرابع.

✔️ زيادة الإنتاجية في مشاريع البناء باستخدام مزيد من التصورات والبيانات الأكثر دقة وشمولية. 📈💻
✔️ تقليل الأخطاء المحتملة في عملية البناء عن طريق الوصول إلى معلومات أفضل وأشمل وتصور مختلف المراحل. ❌🤔
✔️ تحسين التنسيق بين أعضاء فريق المشروع خلال فترة البناء عن طريق الحصول على بيانات محدثة في الوقت الحقيقي. 🤝⏰
✔️ زيادة التنبؤية وتقليل مخاطر اتخاذ القرارات في أوقات مختلفة من المشروع. 🔍📉
✔️ تحسين جودة ودقة تقارير المشروع والوثائق للعملاء ومديري المشروع. 📄👌
.
#bim #البعد_الرابع #البناء #الإنتاجية #التنسيق #التصورات
.
#bim #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #بعد_چهارم #پروژه_ساخت #مدیریت_پروژه #مشاور_bim #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #انجمن_صنفی_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #building_information_modelling #4d #4d_model #فناوری_ساخت #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #این ویدئو به مزیت های پیاده سازی بعد چهارم در BIM می پردازد.
🏗️📊👨‍💻.
.
@iibimsolutions
✒️ترجمه: بنا یار مهراز ایرانیان.
.
✔️ افزایش بهره‌وری در پروژه‌های ساختمانی با استفاده از مصور ساری و داده‌های بیشتر و دقیق‌تر 📈💻
.
✔️کاهش خطاهای احتمالی در فرآیند ساخت با دسترسی به اطلاعات بهتر و جامع‌تر و مصور سازی مراحل مختلف ❌🤔
.
✔️بهبود هماهنگی بین اعضای تیم پروژه در طول دوره ساخت با داشتن داده‌های بروزرسانی شده به صورت زمانی 🤝⏰
.
✔️افزایش قابلیت پیش‌بینی و کاهش ریسک های مربوط به تصمیم‌گیری در زمان‌های مختلف پروژه 🔍📉
.
✔️افزایش کیفیت و دقت در ارائه گزارشات و مستندات پروژه به مشتریان و مدیران پروژه 📄👌
.
www.BIMsolutions.ir
.
🎯 شرکت فناورانه «بنا یار مهراز ایرانیان» ارائه دهنده خدمات تخصصی BIM در ایران.
.
🦾 روی خدمات فناورانه ما حساب کنید.
.
.
.

✔️ Increase productivity in construction projects using more accurate and comprehensive visualizations and data. 📈💻
✔️ Reduce potential errors in the construction process by accessing better and more comprehensive information and visualizing various stages. ❌🤔
✔️ Improve coordination among project team members during the construction period by having real-time updated data. 🤝⏰
✔️ Increase predictability and reduce decision-making risks at various project times. 🔍📉
✔️ Improve the quality and accuracy of project reports and documentation for customers and project managers. 📄👌

يتناول هذا الفيديو فوائد تنفيذ BIM في البعد الرابع.

✔️ زيادة الإنتاجية في مشاريع البناء باستخدام مزيد من التصورات والبيانات الأكثر دقة وشمولية. 📈💻
✔️ تقليل الأخطاء المحتملة في عملية البناء عن طريق الوصول إلى معلومات أفضل وأشمل وتصور مختلف المراحل. ❌🤔
✔️ تحسين التنسيق بين أعضاء فريق المشروع خلال فترة البناء عن طريق الحصول على بيانات محدثة في الوقت الحقيقي. 🤝⏰
✔️ زيادة التنبؤية وتقليل مخاطر اتخاذ القرارات في أوقات مختلفة من المشروع. 🔍📉
✔️ تحسين جودة ودقة تقارير المشروع والوثائق للعملاء ومديري المشروع. 📄👌
.
#bim #البعد_الرابع #البناء #الإنتاجية #التنسيق #التصورات
.
#bim #مدلسازی_اطلاعات_ساخت #بعد_چهارم #پروژه_ساخت #مدیریت_پروژه #مشاور_bim #بنا_یار_مهراز_ایرانیان #انجمن_صنفی_bim #مدلسازی_اطلاعات_ساختمان #building_information_modelling #4d #4d_model #فناوری_ساخت #ساخت_قبل_از_ساخت #ساختمان #مدیریت_ساخت #