#اسکولسیت 3 پست

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

🤍🤍🤍
#زمین شناسی
#اسکولسیت
اسکولسیت یک کریستال دو بعدی می باشد که به صورت بلورهای منشوری باریک و سوزن مانند تشکیل می شود. این بلورها در صورتی که در معرض گرما قرار بگیرند، پیچ و تاب خورده و پیچیده خواهند شد. اسکولسیت در رنگهای مختلفی از جمله سفید، صورتی، بنفش، زرد و گاهی نیز بدون رنگ دیده شده است. این سنگ در مناطقی از جمله ایسلند، هند، ایالات متحده، اروپا و آفریقا موجود می باشد.
خواص سنگ اسکولسیت :اسکولسیت به سنگ آرامش درونی مشهور بوده و برای کسانی که به دنبال آرامش می باشند پیشنهاد می شود که از خواص این سنگ بهره مند شوند.پاکسازی ذهن از ترس ها و نگرانی ها نیز یکی دیگر از خواص سنگ اسکولسیت می باشد.
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

🤍🤍🤍
#زمین شناسی
#اسکولسیت
اسکولسیت یک کریستال دو بعدی می باشد که به صورت بلورهای منشوری باریک و سوزن مانند تشکیل می شود. این بلورها در صورتی که در معرض گرما قرار بگیرند، پیچ و تاب خورده و پیچیده خواهند شد. اسکولسیت در رنگهای مختلفی از جمله سفید، صورتی، بنفش، زرد و گاهی نیز بدون رنگ دیده شده است. این سنگ در مناطقی از جمله ایسلند، هند، ایالات متحده، اروپا و آفریقا موجود می باشد.
خواص سنگ اسکولسیت :اسکولسیت به سنگ آرامش درونی مشهور بوده و برای کسانی که به دنبال آرامش می باشند پیشنهاد می شود که از خواص این سنگ بهره مند شوند.پاکسازی ذهن از ترس ها و نگرانی ها نیز یکی دیگر از خواص سنگ اسکولسیت می باشد.
💚💛💙

image

HamidReza Fakhri  
زمین شناسی دانشگاه یزد }

🤍🤍🤍
#زمین شناسی
#اسکولسیت
اسکولسیت یک کریستال دو بعدی می باشد که به صورت بلورهای منشوری باریک و سوزن مانند تشکیل می شود. این بلورها در صورتی که در معرض گرما قرار بگیرند، پیچ و تاب خورده و پیچیده خواهند شد. اسکولسیت در رنگهای مختلفی از جمله سفید، صورتی، بنفش، زرد و گاهی نیز بدون رنگ دیده شده است. این سنگ در مناطقی از جمله ایسلند، هند، ایالات متحده، اروپا و آفریقا موجود می باشد.
خواص سنگ اسکولسیت :اسکولسیت به سنگ آرامش درونی مشهور بوده و برای کسانی که به دنبال آرامش می باشند پیشنهاد می شود که از خواص این سنگ بهره مند شوند.پاکسازی ذهن از ترس ها و نگرانی ها نیز یکی دیگر از خواص سنگ اسکولسیت می باشد.
💚💛💙

image
image