#آنتوان_دوسنت_اگزوپری 4 پست

من سیاره‌ای سراغ دارم که یک آقای سرخ‌رو در آن است.
او هرگز گلی را بو نکرده است.
هرگز ستاره‌ای را تماشا نکرده است.
هرگز کسی را دوست نداشته است.
هرگز جز جمع زدن اعداد کار دیگری نکرده است. و تمام روز مثل تو تکرار می‌کند: من آدم جدی هستم! من آدم جدی هستم! و باد به غبغب می‌اندازد و به خودش می‌بالد. ولی او آدم نیست. قارچ است!

#شازده کوچولو
#آنتوان_دوسنت_اگزوپری

image