همایش حسابداری ویژه بازار کار (با رویکرد ارائه سرفصل های آموزشی جهت ورود به بازار کار )
همایش حسابداری ویژه بازار کار (با رویکرد ارائه سرفصل های آموزشی جهت ورود به بازار کار ) بهمن 30

همایش حسابداری ویژه بازار کار (با رویکرد ارائه سرفصل های آموزشی جهت ورود به بازار کار )

سر فصل های آموزشی :
۱.کدینگ حسابداری
۲.قوانین و نحوه تنظیم مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مربوط به آن
۳.قوانین و نحوه تنظیم صورت معاملات فصلی و جرائم مربوط به آن
1401/11/30 - 15:00 تاریخ شروع
1401/11/30 - 18:00 تاریخ پایان
هزینه ثبت نام در رویداد: 280000 تومان
همایش حسابداری ویژه بازار کار (با رویکرد ارائه سرفصل های آموزشی جهت ورود به بازار کار ) هنوز پستی منتشر نکرده است