کارگاه ها و پنل های آموزشی روبرد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم
کارگاه ها و پنل های آموزشی روبرد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم آذر 13

کارگاه ها و پنل های آموزشی روبرد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

🔴کارگاه ها و پنل های آموزشیه روبرد در 23 امین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم🔴

🔸کارگاه نقش شتابدهنده ها در اکوسیستم استارتاپی قم
مهمان: جناب آقای محمد رضا مستقیمان(مدیرعامل کارخانه نوآوری قم)
زمان برگزاری: یکشنبه 13 آذر ماه ساعت 17:00 الی 18:15

🔸پنل منابع انسانی"مهم ترین سرمایه استارتاپ ها"
مهمانان:سید محمد حسینی(مدیر منابع انسانی دکتر کرمانی)، آقای علیزاده( مدیر منابع انسانی باسلام)، آقای توکلی( مدیر منابع انسانی ماهد)، آقای یاری( مدیر منابع انسانی بلندا)، آقای حسینی فرد(مدیرعامل تانک)، آقای صفا(مدیرعامل آمیار 24)
زمان برگزاری:یکشنبه 13 آذر ماه ساعت 18:30 تا 19:45

🔸کارگاه آشنایی با زیست بوم فناوری استان و استارتاپ ها
مهمان: جناب آقای حسن حسینعلی پور( مدیرعامل شبکه اجتماعی تحصیلی روبرد)
زمان برگزاری: سه شنبه 15 آذرماه ساعت 18:30 تا 19:15

📌محل برگزاری : استان قم، خاکفرج، محل نمایشگاه دائمی
1401/09/13 - 08:00 تاریخ شروع
1401/09/15 - 20:00 تاریخ پایان
کارگاه ها و پنل های آموزشی روبرد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان قم هنوز پستی منتشر نکرده است