مسابقات کشوری پل ماکارونی دانشگاه سمنان
مسابقات کشوری پل ماکارونی دانشگاه سمنان آذر 21

مسابقات کشوری پل ماکارونی دانشگاه سمنان

تا شروع رویداد:

ثانیه

:

دقیقه

:

ساعت

:

روز

📣 سیزدهمین دوره مسابقات کشوری پل ماکارونی دانشگاه سمنان

🎯 در دو گرایش راندمانی و هدفمند
💰جوایز به ارزش ۲۴۰ میلیون ریال

🎖جوایز گرایش راندمانی
تیم اول: ۶۰ میلیون ریال
تیم دوم: ۴۰ میلیون ریال
تیم سوم: ۳۰ میلیون ریال
بهترین تیم داخلی: ۱۰ میلیون ریال

🎖جوایز گرایش هدفمند
تیم اول: ۵۰ میلیون ریال
تیم دوم: ۳۰ میلیون ریال
تیم سوم: ۲۰ میلیون ریال

🎁به همراه مسابقه مارشمالو برای تماشاکنندگان و پذیرایی
1401/09/21 - 08:00 تاریخ شروع
1401/09/21 - 21:00 تاریخ پایان
مسابقات کشوری پل ماکارونی دانشگاه سمنان هنوز پستی منتشر نکرده است