وبینار آموزشی «لبه تماس نوجوانان و حاکمیت؛ نیازها، انتظارات»
وبینار آموزشی «لبه تماس نوجوانان و حاکمیت؛ نیازها، انتظارات» آبان 22

وبینار آموزشی «لبه تماس نوجوانان و حاکمیت؛ نیازها، انتظارات»

نوجوانان چه می خواهند؟
حاکمیت چه وظیفه ای دارد؟

تحلیلی بر وقایع اخیر و واکاوی ضرورت های تغییر، اصلاح و تکمیل روندهای تامین نیازها و انتظارات نوجوانان
در این وبینار به لبه تماس و میدان ارتباطی نوجوانان و حاکمیت خواهیم پرداخت و مهم ترین نیازها و انتظارات نوجوانان را واکاوی خواهیم کرد. در مقابل نیز تکالیف و وظایف حاکمیت که امروزه نوعی ضرورت اجتناب ناپذیر شده را بررسی خواهیم کرد.
1401/08/22 - 15:00 تاریخ شروع
1401/08/22 - 17:00 تاریخ پایان
وبینار آموزشی «لبه تماس نوجوانان و حاکمیت؛ نیازها، انتظارات» هنوز پستی منتشر نکرده است