مدلسازی داده-ستانده: تئوری و محاسبات Cover Image
13

آذر

مدلسازی داده-ستانده: تئوری و محاسبات

مدلسازی داده-ستانده: تئوری و محاسبات هنوز پستی منتشر نکرده است
تاریخ شروع 1399-09-13 - 09:00
تاریخ پایان 1399-09-13 - 13:00
  • توضیحات

    مدلسازی داده-ستانده: تئوری و محاسبات پیش نیاز کارگاه مدلسازی ماتریس حسابداری اجتماعی