اولین دورهمی دبیران انجمن علمی دانشگاه های استان قم
اولین دورهمی دبیران انجمن علمی دانشگاه های استان قم مهر 30

اولین دورهمی دبیران انجمن علمی دانشگاه های استان قم

این دورهمی با هدف شبکه سازی دبیران انجمن ها برگزار میشود
1401/07/30 - 16:30 تاریخ شروع
1401/07/30 - 18:00 تاریخ پایان
اولین دورهمی دبیران انجمن علمی دانشگاه های استان قم هنوز پستی منتشر نکرده است