توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)
توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود) مهر 07

توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود)

روز ساعت باقی مانده تا شروع
آموزش رایگان توانمندسازی با حجم ۳۰ ساعت آموزش و مشاوره همراه با مسابقه و جایزه.

حرکتی که به خوبی می‌تونه کمک بزرگی به حفظ امید و انگیزهٔ این دانشجویان داشته باشه.

امیدواریم در این روزهای سخت کمکی باشیم به حال دانشجویان
1401/07/07 - 00:01 تاریخ شروع
1402/07/01 - 23:59 تاریخ پایان
توانمندسازی رایگان دانشجویان (تعداد محدود) هنوز پستی منتشر نکرده است